Obchodní podmínky prodeje zájezdů:

Cestovní agentura Merlin

Kostelní náměstí 2

692 01 Mikulov

IČO: 16350740

I. Úvod

Cestovní agentura Merlin, (dále jen CA) je autorizovaným prodejcem zájezdů renomovaných cestovních kanceláří (dále jen CK), se kterými má uzavřenou řádnou smlouvu o prodeji zájezdů. Všechny CK jsou řádně pojištěny proti úpadku CK a na českém trhu většinou fungují již řadu let.

Nabídka zájezdů je sestavována a pravidelně aktualizována na základě elektronicky přijímaných dat od cestovních kanceláří, které jsou pořadatelem zájezdů. Všechny údaje v tomto elektronickém katalogu jsou v době zadání na webové stránky platné. CA nezodpovídá za jejich případné následné změny. Všechna práva vyhrazena.

CA si vyhrazuje právo na chybu zveřejněných cen, termínů a dalších údajů. Pro prodávajícího i kupujícího je závazná pouze cena uvedená na platné cestovní smlouvě.

Slevy, které poskytuje CA, stejně jako pořádající CK, nejsou zpětně nárokovatelné a budou aplikovány jen na základě výzvy klienta.

Zájezdy si u nás objednáváte za stejnou cenu a za stejných podmínek jako u pořádající CK.

II. Objednávka

Zájemce může odeslat libovolné množství nezávazných objednávek. CA nemá ve chvíli objednání zájezdu klientem informace o tom, jestli je konkrétní zájezd volný nebo jestli je kapacita zájezdu obsazena, proto u CK dostupnost zájezdu ověří a nezávazně rezervuje. Obratem informuje klienta o dostupnosti zájezdu a o době trvání rezervace. Odešle klientovi konečnou cenu a možné volitelné poplatky (cestovní pojištění, příplatek za stravu, příplatek za balkon atd.) Po odeslání objednávky si CA vyhrazuje právo na opravu případných nepřesností, které mohou výjimečně během nahrávání zájezdů do databáze vzniknout. CA si rovněž vyhrazuje právo odmítnout objednávky, které jsou neúplné, nebo neobsahují správné telefonní číslo, a to i bez odpovědi klientovi.

U nabídek na poslední chvíli, tzv. "Last minute", nemusí být vždy uvedeny kompletní informace. Ty Vám upřesní náš pracovník. Cena "Dítě" je platná obvykle pro dítě na 1. přistýlce v doprovodu dvou osob. Tato nabídka je omezena věkem dítěte, a to podle pokynů jednotlivých zastupovaných CK.

Vyřízení objednávek a cestovní smlouva

Po přijetí nezávazné objednávky provede CA rezervaci zájezdu u pořádající CK. To je možné pouze během provozní doby CK i CA. V případě, že nezávaznou objednávku odešlete během víkendu, bude vyřízena v nejbližší pracovní den.

Po úspěšné rezervaci zájezdu u CK je klientovi dle předchozí dohody zaslán návrh cestovní smlouvy s pokyny k jejímu vyplnění, informace ohledně úhrady zájezdu, a to buď faxem, e-mailem nebo poštou a to na náklady CA. Dále CA informuje klienta o tom, do jaké doby je třeba zaslat podepsanou smlouvu zpět do CA. Klient musí v případě zájmu zaslat podepsanou cestovní smlouvu vč. dokladu o provedené platbě výhradně do CA. Storno podmínky - viz bod VII. Termíny pro platbu zálohy nebo doplatku jsou pro klienta závazné a CA není odpovědná za následky zpožděné platby (ze strany CK může dojít ke zrušení rezervace nebo zájezdu). Cestovní smlouva podepsaná klientem je závazná.

III. Platba

Za běžné zájezdy, které jsou objednány více než jeden kalendářní měsíc před uskutečněním zájezdu, zaplatí klient zpravidla zálohu ve výši 50% z jejich plné ceny, následně pak jeden kalendářní měsíc před nástupem na zájezd doplatí zbývající částku do plné ceny zájezdu.

Zájezdy typu "last minute" a běžné zájezdy, které jsou objednané méně než jeden kalendářní měsíc před uskutečněním zájezdu, hradí klient jednorázově v plné výši uvedené ceny, a to buď na účet CA bankovním převodem nebo hotově v kanceláři CA.

Klient bere na vědomí, že při zakoupení zájezdu může ve zcela ojedinělých případech nastat situace, že CK pořádající příslušný zájezd rezervaci nepotvrdí. V takovém případě cestovní smlouva nenabyla účinnosti a klient má nárok na bezodkladné vrácení všech již uhrazených finančních prostředků. Na náhradu škody však nárok nemá.

Letecké společnosti si vzhledem k neustálému zvyšování ceny leteckého benzinu na světových trzích vyhrazují právo na změnu výše palivového příplatku. Některé CK hradí tato navýšení ze svých prostředků, jiné vyžadují od klientů doplatit cenový rozdíl dodatečně před odletem. Klient i CA jsou povinni akceptovat podmínky stanovené cestovními kancelářemi.

Cestovní smlouva nabývá účinnosti dnem písemného potvrzení ze strany CK a doručením objednavateli.

Poplatky za platbu v ČR jsou hrazeny takto:

-          poplatek za platbu zálohy nebo doplatku od klienta na účet CA hradí klient

-          poplatky za platbu zálohy nebo doplatku z účtu CA na účet CK hradí CA

-          poplatky za případné doplatky nese ta strana, která doplatek zapříčinila (klient nebo CA)

-          poplatky za vrácení přeplatku klientovi nese CA bez ohledu na příčinu

Platby ze zahraničí a do zahraničí provádíme pouze výjimečně a poplatky hradí vždy klient.

IV. Cestovní doklady

Všichni cestující jsou povinni mít s sebou do zahraničí platný cestovní pas, v případě, že cestují v rámci Shengenského prostoru, postačí OP. Každý cestující je rovněž povinen ověřit si důležité informace související se vstupem do vybrané destinace, případně států, kterými při pozemní dopravě do vybrané destinace projíždí. Vízové formality si musí zajistit klient vždy sám ještě před vycestováním. Za ne/udělení víza cestujícím nenese CA či CK žádnou odpovědnost. Pro různé destinace je stanovena odlišná minimální platnost cestovního pasu (nejčastěji vyjádřena v měsících po návratu z destinace). U většiny destinací se jedná o minimální platnost 3 - 6 měsíců. Bližší informace najdete na stránkách Ministerstva zahraničních věcí České republiky (www.mzv.cz). Tamtéž jsou cestující povinni si před objednáním zájezdu zkontrolovat vízové, bezpečnostní a další podmínky pro vstup do země, včetně aktuální situace v destinaci.

Důležité doklady – cestovní pokyny, vouchery, letenky apod. obdrží klient od CA nebo přímo od příslušné CK. Doklady jsou odesílány obvykle cca jeden kalendářní týden před odjezdem a např. letenky mohou být předány až přímo na letišti.

V. Zájezdy na vyžádání

U některých zájezdů je nutné vyžádat zájezd nejdříve u partnera CK přímo v destinaci(hotel v zahraničí apod.). V tom případě je CA oprávněna požadovat dle podmínek dané CK zálohu až 100% ještě před rezervací zájezdu, která je při úspěšné rezervaci ihned závaznou a vztahují se na ni ihned storno podmínky dané CK. V případě neúspěšné rezervace (nevyžádání) se vždy vrací záloha v plné výši (v případě, že si klient nevybere jiný zájezd).

VI. Storno podmínky

Klient má právo stornovat objednaný zájezd následovně:

Až do okamžiku složení zálohy nebo podpisu smlouvy bez storno poplatků.

Po uzavření cestovní smlouvy a úhradě zálohy nebo celé částky - dle storno podmínek dané CK.

Odstoupení od cestovní smlouvy (storno) musí být provedeno výhradně písemnou formou s podpisem objednavatele a zasláno buď na e-mailovou adresu info@ckmerlin.cz nebo na faxové číslo 519 510 388, a to v pracovní době pondělí - pátek 8:30-16:45 hod, nebo doručeno osobně během otvírací doby do naší CA, a musí být zároveň zasláno na emailovou adresu, či faxové číslo CK. Kontakty jsou uvedeny v každé cestovní smlouvě.    

VII. Reklamace

Případnou reklamaci zájezdu doporučujeme klientovi zaslat co nejdříve, nejlépe písemně, popřípadě navíc ještě připojit reklamační protokol z místa pobytu, nejlépe potvrzený i delegátem CK, fotografie nebo jiná dokumentace, atd. Vše doporučujeme zaslat na e-mail info@ckmerlin.cz nebo doporučeně na adresu sídla společnosti: Cestovní agentura Merlin, Ing. Tomáš Leskovjan, Kostelní náměstí 2, 692 01 Mikulov. CA Merlin je cestovní agenturou, tudíž dle zákona nezodpovídá za služby poskytované CK, a tím pádem ani nevyřizuje reklamace jejich jménem. Po obdržení reklamace je příslušná CK povinna se k ní vyjádřit do zákonem stanovené lhůty. 

Případné námitky k odpovědi na reklamaci, budou zaslány CK. Vyjádření CK k námitce nemusí být do 30 dnů od doručení.

Veškeré reklamace se řídí Všeobecnými smluvními podmínkami jednotlivých CK.

 

VIII. Odmítnutí zákazníka

CA si vyhrazuje právo odmítnout klienta zejména v případech kdy:

- klient zasílá neúplné nebo úmyslně nesprávně vyplněné objednávky, nebo - zasílá objednávky s úmyslem, že si zájezd ve skutečnosti neobjedná, nebo - klient více než ve dvou po sobě jdoucích případech nezaplatí zálohu nebo celou částku za objednané služby, nebo když - klient ve více než dvou případech nezašle podepsanou cestovní smlouvu.

IX. Osobní údaje

CA si uvědomuje důvěrnost osobních údajů klienta a nakládá s nimi v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

CA uchovává poskytnuté osobní údaje po dobu neurčitou, případně do odvolání souhlasu daného klientem. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to písemně buď dopisem zaslaným na sídlo CA nebo e-mailem na info@ckmerlin.cz

CA prohlašuje, že veškeré osobní údaje použije pouze pro vlastní potřebu ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Pokud bude mít k osobním údajům klienta přístup jiný subjekt než CA, bude tomu tak pouze v rámci spolupráce na činnostech CA za účelem zlepšení jejich služeb a k obchodním a marketingovým účelům, přičemž takovýto jiný subjekt nesmí údaje předávat jiné osobě.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

Některé údaje budou zpracovávány i na základě zvláštního zákona a jejich poskytnutí je povinné pro uzavření některých služeb (např. cestovního pojištění).

Další zpracování probíhá jen na základě zvláštního zákona.

Vaše osobní údaje jsou uloženy na zabezpečeném serveru ve vlastnictví CA.

Podle zákona má klient kdykoli právo písemně požádat CA o sdělení informací o tom, jaké osobní údaje týkající se klienta zpracovává.

X. Černá listina leteckých společností

Seznam leteckých dopravců, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy naleznete na http://www.caa.cz/